FA    [EN]
 
 
 
 

      

بازدید دکتر منصف از برگزاری امتحانات پایان نیمسال دوم 97-96 دانشگاه پیام نور مرکز شاهین شهر
بازدید دکتر منصف معاون علمی و فرهنگی دانشگاه پیام نور استان اصفهان از نحوه برگزاری امتحانات پایان نیمسال دوم 97- 96 مرکز دولت آباد
بازدید رئیس دانشگاه پیام نور استان اصفهان از نحوه برگزاری امتحانات پایان نیمسال دوم 97- 96 مرکز شهرضا
ارزشیابی اساتید توسط دانشجویان – نیمسال دوم سال تحصیلی 97-96
بازدید معاون اجرایی دانشگاه پیام نور استان اصفهان از نحوه برگزاری آزمون های پایان نیمسال اول 97-1396 دانشگاه پیام نور مرکز وزوان
بازدید مدیر نظارت و ارزیابی دانشگاه پیام نور استان اصفهان از نحوه برگزاری امتحانات پایان ترم دانشگاه پیام نور مرکز خوانسار
بازدید رئیس دانشگاه پیام نور استان اصفهان از نحوه برگزاری امتحانات پایان ترم دانشگاه پیام نور واحد باغبهادران
بازدید رئیس دانشگاه پیام نور استان اصفهان از نحوه برگزاری امتحانات پایان ترم دانشگاه پیام نور مرکز نطنز
بازدید مدیر نظارت و ارزیابی دانشگاه پیام نور استان اصفهان از حوزه برگزاری آزمون پایان نیمسال اول 97-96 دانشگاه پیام نور واحد دهاقان
بازدید رئیس دانشگاه پیام نور استان اصفهان از برگزاری امتحانات دانشگاه پیام نور واحد زاینده رود
بازدید دکتر حسینی آرا از نحوه برگزاری امتحانات پایان ترم دانشگاه پیام نور واحد بهارستان
بازدید معاون علمی و فرهنگی دانشگاه پیام نور استان اصفهان از نحوه برگزاری امتحانات پایان ترم دانشگاه پیام نور مرکز کوهپایه
بازدید رئیس دانشگاه پیام نور استان اصفهان از نحوه برگزاری امتحانات پایان نیمسال اول 97-96 دانشگاه پیام نور مرکز زرین شهر
بازدید مدیر نظارت و ارزیابی دانشگاه پیام نور استان اصفهان از حوزه برگزاری آزمون پایان ترم دانشگاه پیام نور واحد بوئین و میاندشت
بازدید آقای مهندس هادیان از نحوه برگزاری امتحانات الکترونیکی پایان ترم دانشگاه پیام نور واحد بهارستان
بازدید معاون اجرایی دانشگاه پیام نور استان اصفهان از روند برگزاری امتحانات پایان نیمسال اول سال تحصیلی 97-96 دانشگاه پیام نور واحد دهق
بازدید دکتر منصف و دکتر جلالی از روند برگزاری امتحانات پایان نیسمال اول  97-96 دانشگاه پیام نور مرکز تیران
بازدید معاون اجرایی دانشگاه پیام نور استان اصفهان از نحوه برگزاری امتحانات پایان نیمسال اول 97-96 دانشگاه پیام نور مرکز نجف آباد
بازدید معاون اجرایی دانشگاه پیام نور استان اصفهان از نحوه برگزاری آزمون های پایان نیمسال اول 97-1396 دانشگاه پیام نور مرکز اردستان
بازدید دکتر جلالی از روند برگزاری امتحانات پایان نیسمال اول  97-96 دانشگاه پیام نور  واحد علویجه
بازدید رئیس دانشگاه پیام نور استان اصفهان از نحوه برگزاری امتحانات پایان نیمسال اول 97-96 دانشگاه پیام نور واحد بهارستان
بازدید معاون اجرایی و مدیر فناوری اطلاعات دانشگاه پیام نور استان از نحوه برگزاری امتحانات دانشگاه پیام نور مرکز کوهپایه
بازدید مسئولین دانشگاه پیام نور استان اصفهان از برگزاری امتحانات پایان نیمسال  اول 97-96 دانشگاه پیام نور مرکز نجف آباد
بازدید معاون اجرایی دانشگاه پیام نور استان اصفهان از برگزاری امتحانات پایان ترم دانشگاه پیام نور مرکز نایین
بازدید رئیس دانشگاه پیام نور استان اصفهان از روند برگزاری امتحانات دانشگاه پیام نور مرکز خوانسار

خانه | بازگشت |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما