كوچك يا بزرگ كردن بخش :.منو اشيا عمودي
صفحه اصلي
اخبار
اخبار
اخبار
اخبار
اخبار
متون عمومي
متون عمومي
ورود
دکتر آیت : دغدغه دانشجویان دانشگاه پیام نور با سایر دانشجویان دانشگاه ها در رفع مشکلات کشور یکسان است.
کیفیت نظام آموزشی باید مطابق با رسالت،‌اهداف و انتظارات آن نظام باشد.
بازدید دکتر یوسفی از برگزاری امتحانات پایان نیمسال دوم تحصیلی 97-96 دانشگاه پیام نور مرکز شاهین شهر
بازدید دکتر منصف از برگزاری امتحانات پایان نیمسال دوم تحصیلی 97-96 دانشگاه پیام نور مرکز نطنز
بازدید دکتر جلالی از برگزاری امتحانات پایان نیمسال دوم تحصیلی 97-96 دانشگاه پیام نور مرکز شهرضا
بازدید دکتر جلالی از برگزاری امتحانات پایان نیمسال دوم تحصیلی 97-96 دانشگاه پیام نور واحد پیربکران
بازدید دکتر یوسفی از نحوه برگزاری امتحانات پایان نیمسال دوم تحصیلی 97-96 در دانشگاه پیام نور مرکز اصفهان
بازدید دکتر جلالی از برگزاری امتحانات پایان نیمسال دوم تحصیلی 97-96 دانشگاه پیام نور مرکز خوانسار
بازدید دکتر جلالی از برگزاری امتحانات پایان نیمسال دوم تحصیلی 97-96 دانشگاه پیام نور مرکز گلپایگان
بازدید دکتر حبیب اللهی از برگزاری امتحانات پایان نیمسال دوم تحصیلی 97-96 دانشگاه پیام نور واحد دهق
بازدید دکتر جلالی از برگزاری امتحانات پایان نیمسال دوم تحصیلی 97-96دانشگاه پیام نور مرکز زرین شهر
بازدید دکتر جلالی از برگزاری امتحانات پایان نیمسال دوم تحصیلی 97-96دانشگاه پیام نور واحد زاینده رود
بازدید دکتر یوسفی از نحوه برگزاری امتحانات پایان نیمسال دوم تحصیلی 97-96 در دانشگاه پیام نور مرکز نجف آباد
بازدید دکتر منصف از برگزاری امتحانات پایان نیمسال دوم 97-96 دانشگاه پیام نور مرکز شاهین شهر
بازدید دکتر منصف معاون علمی و فرهنگی دانشگاه پیام نور استان اصفهان از نحوه برگزاری امتحانات پایان نیمسال دوم 97- 96 مرکز دولت آباد
بازدید رئیس دانشگاه پیام نور استان اصفهان از نحوه برگزاری امتحانات پایان نیمسال دوم 97- 96 مرکز شهرضا
ارزشیابی اساتید توسط دانشجویان – نیمسال دوم سال تحصیلی 97-96
بازدید معاون اجرایی دانشگاه پیام نور استان اصفهان از نحوه برگزاری آزمون های پایان نیمسال اول 97-1396 دانشگاه پیام نور مرکز وزوان
بازدید مدیر نظارت و ارزیابی دانشگاه پیام نور استان اصفهان از نحوه برگزاری امتحانات پایان ترم دانشگاه پیام نور مرکز خوانسار
بازدید رئیس دانشگاه پیام نور استان اصفهان از نحوه برگزاری امتحانات پایان ترم دانشگاه پیام نور واحد باغبهادران
بازدید رئیس دانشگاه پیام نور استان اصفهان از نحوه برگزاری امتحانات پایان ترم دانشگاه پیام نور مرکز نطنز
بازدید مدیر نظارت و ارزیابی دانشگاه پیام نور استان اصفهان از حوزه برگزاری آزمون پایان نیمسال اول 97-96 دانشگاه پیام نور واحد دهاقان
بازدید رئیس دانشگاه پیام نور استان اصفهان از برگزاری امتحانات دانشگاه پیام نور واحد زاینده رود
بازدید دکتر حسینی آرا از نحوه برگزاری امتحانات پایان ترم دانشگاه پیام نور واحد بهارستان
بازدید معاون علمی و فرهنگی دانشگاه پیام نور استان اصفهان از نحوه برگزاری امتحانات پایان ترم دانشگاه پیام نور مرکز کوهپایه
بازدید رئیس دانشگاه پیام نور استان اصفهان از نحوه برگزاری امتحانات پایان نیمسال اول 97-96 دانشگاه پیام نور مرکز زرین شهر
بازدید مدیر نظارت و ارزیابی دانشگاه پیام نور استان اصفهان از حوزه برگزاری آزمون پایان ترم دانشگاه پیام نور واحد بوئین و میاندشت
بازدید آقای مهندس هادیان از نحوه برگزاری امتحانات الکترونیکی پایان ترم دانشگاه پیام نور واحد بهارستان
بازدید معاون اجرایی دانشگاه پیام نور استان اصفهان از روند برگزاری امتحانات پایان نیمسال اول سال تحصیلی 97-96 دانشگاه پیام نور واحد دهق
بازدید دکتر منصف و دکتر جلالی از روند برگزاری امتحانات پایان نیسمال اول 97-96 دانشگاه پیام نور مرکز تیران
بازدید معاون اجرایی دانشگاه پیام نور استان اصفهان از نحوه برگزاری امتحانات پایان نیمسال اول 97-96 دانشگاه پیام نور مرکز نجف آباد
بازدید معاون اجرایی دانشگاه پیام نور استان اصفهان از نحوه برگزاری آزمون های پایان نیمسال اول 97-1396 دانشگاه پیام نور مرکز اردستان
بازدید دکتر جلالی از روند برگزاری امتحانات پایان نیسمال اول 97-96 دانشگاه پیام نور واحد علویجه
بازدید رئیس دانشگاه پیام نور استان اصفهان از نحوه برگزاری امتحانات پایان نیمسال اول 97-96 دانشگاه پیام نور واحد بهارستان
بازدید معاون اجرایی و مدیر فناوری اطلاعات دانشگاه پیام نور استان از نحوه برگزاری امتحانات دانشگاه پیام نور مرکز کوهپایه
بازدید مسئولین دانشگاه پیام نور استان اصفهان از برگزاری امتحانات پایان نیمسال اول 97-96 دانشگاه پیام نور مرکز نجف آباد
بازدید معاون اجرایی دانشگاه پیام نور استان اصفهان از برگزاری امتحانات پایان ترم دانشگاه پیام نور مرکز نایین
بازدید رئیس دانشگاه پیام نور استان اصفهان از روند برگزاری امتحانات دانشگاه پیام نور مرکز خوانسار
بازدید معاون علمی و فرهنگی دانشگاه پیام نور استان اصفهان از نحوه برگزاری امتحانات پایان نیمسال اول 97-96دانشگاه پیام نور واحد چادگان
بازدید معاون علمی و فرهنگی دانشگاه پیام نور استان اصفهان از نحوه برگزاری امتحانات پایان نیمسال اول 97-96دانشگاه پیام نور مرکز دولت آباد
ارزشیابی اساتید توسط دانشجویان – نیمسال اول سال تحصیلی 97-96
بازدید بازرسان هیات نظارت و ارزیابی دانشگاه اصفهان از دانشگاه پیام نور مرکز وزوان
برگزاری دومین دوره انتخابات شورای نظارت و ارزیابی استان بصورت الکترونیکی
بازدید معاون علمی و فرهنگی دانشگاه پیام نور استان اصفهان از نحوه برگزاری امتحانات پایان ترم دانشگاه پیام نور مرکز نایین
بازدید معاون اجرایی دانشگاه پیام نور استان اصفهان از برگزاری امتحانات در دانشگاه پیام نور واحد داران
بازدید معاون علمی و فرهنگی دانشگاه پیام نور استان از برگزاری امتحانات دانشگاه پیام نور مرکز کوهپایه
بازدید معاون اجرایی دانشگاه پیام نور استان از دانشگاه پیام نور مرکز خوانسار
بازدید معاون اجرایی دانشگاه پیام نور استان از برگزاری امتحانات دانشگاه پیام نور واحد بوئین و میاندشت
بازدید رئیس دانشگاه پیام نور استان اصفهان از حوزه امتحانات پایان ترم دانشگاه پیام نور مرکز دولت آباد
بازدید مدیر نظارت و ارزیابی دانشگاه پیام نور استان اصفهان از نحوه اجرای امتحانات دانشگاه پیام نور واحد بهارستان
بازدید معاون علمی و فرهنگی دانشگاه پیام نور استان اصفهان از برگزاری امتحانات دانشگاه پیام نور مرکز دولت آباد
بازدید دکتر یوسفی از برگزاری امتحانات پایان ترم در دانشگاه پیام نور مرکز نجف آباد
ارزشیابی اساتید توسط دانشجویان – نیمسال دوم سال تحصیلی 96-95
گزارش تصویری برگزاری هشتمین جلسه شورای نظارت و ارزیابی استان در ستاد دانشگاه پیام نور استان اصفهان
گزارش تصویری برگزاری هفتمین جلسه شورای نظارت و ارزیابی استان در ستاد دانشگاه پیام نور استان اصفهان
بازدید مدیر نظارت و ارزیابی دانشگاه پیام نور استان اصفهان از نحوه برگزاری امتحانات پایان ترم نیمسال اول 95-96 دانشگاه پیام نور مرکز نایین
دیدار مدیر نظارت و ارزیابی دانشگاه پیام نور استان اصفهان از دانشگاه پیام نور مرکز اردستان
بازدید مدیر نظارت و ارزیابی دانشگاه پیام نور استان اصفهان از نحوه اجرای امتحانات دانشگاه پیام نور واحد بهارستان
ارزشیابی اساتید توسط دانشجویان – نیمسال اول سال تحصیلی 96-95
گزارش تصویری برگزاری ششمین جلسه شورای نظارت و ارزیابی استان در ستاد دانشگاه پیام نور استان اصفهان
 ارزشیابی اساتید – نیمسال دوم سال تحصیلی 95-94
 • 1395/2/20 دوشنبه 1395/2/20دوشنبه ارزشیابی اساتید – نیمسال دوم سال تحصیلی 95-94
  سرپرست دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه پیام نور اعلام کرد در خصوص اجرای ارزشیابی اساتید در نیمسال جاری با توجه به هماهنگی های بعمل آمده با معاونت محترم آموزشی و تحصیلات تکمیلی ارتقاء و تبدیل وضعیت اعضای هیات علمی و همچنین فرایند ادامه همکاری اساتید مدعو در نیمسال های آتی منوط به اخذ گزارش ارزیابی کیفیت تدریس از دفتر نظارت و ارزیابی می باشد.
ارزشیابی اساتید توسط دانشجویان – نیمسال دوم سال تحصیلی 95-94
گزارش تصویری برگزاری چهارمین جلسه شورای نظارت و ارزیابی استان در ستاد دانشگاه پیام نور استان اصفهان
 بازدید نماینده سازمان مرکزی از امتحانات دانشگاه پیام نور مرکز نجف آباد
گزارش تصویری بازدید مدیر نظارت و ارزیابی دانشگاه پیام نور استان اصفهان از امتحانات دانشگاه های پیام نور دهق و علویجه
بازدید مدیر نظارت و ارزیابی دانشگاه پیام نور استان اصفهان از دانشگاه پیام نور مرکز شاهین شهر
گزارش تصویری بازدید از امتحانات دانشگاه پیام نور واحد بهارستان
 • 1394/10/7 دوشنبه 1394/10/1 سه شنبه گزارش تصویری بازدید از امتحانات دانشگاه پیام نور واحد بهارستان
  مدیر فناوری اطلاعات و مدیر نظارت و ارزیابی دانشگاه پیام نور استان اصفهان از محل برگزاری آزمون های الکترونیکی(paperless )و سالن برگزاری امتحانات دانشگاه پیام نور واحد بهارستان بازدید کرده و پس از بررسی مسائل مربوط به اینترنت و نرم افزارهای سیستم های آزمون های بدون کاغذ، ضمن گفتگو با رئیس این واحد دانشگاهی،مسئولین و عوامل اجرایی امتحانات؛ در جریان نحوه برگزاری امتحانات دانشگاه پیام نور واحد بهارستان قرار گرفتند .
ارزشیابی اساتید توسط دانشجویان – نیمسال اول سال تحصیلی 95-94
نشست شورای نظارت و ارزیابی دانشگاه پیام نور استان اصفهان
گزارش تصویری
 • 1394/8/23 شنبه شنبه 23/8/94 گزارش تصویری
  بازدید معاون اجرایی دانشگاه پیام نور استان اصفهان به همراه اعضای هیأت نظارت و ارزیابی استان از دانشگاه پیام نور واحد بوئین و میاندشت
راه اندازی سامانه رسیدگی به درخواست ها
معرفی اعضاء شورای نظارت و ارزیابی دانشگاه پیام نور استان اصفهان
ارزشیابی اساتید توسط دانشجویان – نیمسال دو م سال تحصیلی 94-93
1